چشم انداز شرکت

چشم انداز تارادیس بودن جزء اولین شرکت هایی که در زمینه ارائه ابزارهای تحلیل برخط و راه کارهای مبتنی بر هوش تجاری تا سال 1404 است.